Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje.

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującym przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zmianami).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
  • Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego,
  • Sprzedawca: Aureus Polska Sp. z o.o. z/s w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 183, 43-365 Wilkowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000523872, NIP 9372671379, REGON 243670927, e-mail: info@aureus-polska.pl,
  • Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także konsument, jeśli w danej kwestii brak jest oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta,
  • Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Usługa Elektroniczna: usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: z 2017 r. Dz. U. poz. 1219 ze zmianami), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu,
  • Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.smartwash.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem,
  • Konto: Usługa Elektroniczna, oznaczona nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu,
  • Towar lub Produkt: towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy,
  • Umowa: umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę,
  • Formularz: skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia lub dokonanie innych czynności w Sklepie,
  • Zamówienie: dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej,
  • Newsletter: Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletterów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

Rozdział 2. Informacje podstawowe i techniczne.

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 183 , adres poczty elektronicznej: Sklep@SmartWash.pl, numer telefonu: 601 990 200.
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  • Sklep internetowy,
  • Newsletter,
  • Opiniowanie (komentowanie),
  • Konto.
 3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 4. Warunkiem technicznym korzystania ze sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

Rozdział 3. Dane osobowe.

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”. W szczególności Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą,
  • zbieranie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane,
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według RODO.
 5. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych,
  • prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w tym ich uzupełnienia, prostowania, usuwania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zapewnia że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba, że wymaga tego prawo UE lub prawo polskie.

Rozdział 4. Informacje dodatkowe.
Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga kolejno działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych; na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu i hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: Sklep@SmartWash.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany we wcześniejszej części (rozdział 1) Regulaminu.

Newsletter.

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter – a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: Sklep@SmartWash.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany we wcześniejszej części (rozdział 1) Regulaminu.

Rozdział 5. Sprzedaż.
Towary.

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie maja wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 2. Jakość wyświetlanego zdjęcia (kolor, odcienie, piksele) zależne są od urządzenia, które jest używane w danym czasie do przeglądania zdjęć w sklepie internetowym.
 3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe.

Zamówienia i ich realizacja.

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres e – mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia (to jest do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni roboczych, jednak bez zbędnej zwłoki.

Płatności.

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie zawiera kosztów, o których mowa w pkt. 2 (poniżej). Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe itp.) oraz ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Zamówienia o wartości 99 złotych i większej wysyłamy na nasz koszt (na terenie Polski).
 4. Klient może wybrać formę płatności:
  • Przelew tradycyjny: zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata); po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu; realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu, dane do przelewu: Aureus Polska Sp. z o.o. 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 183, konto w Banku ING Bank Śląski, numer konta: 23105010701000009031520415, NR BIC (SWIFT) INGBPLPW.
  • Zapłata za pośrednictwem systemu płatności: Przelewy24 plus koszt dostawy.
  • Zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą): Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru w sklepie (punkcie) stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia następuje po jego przyjęciu,
  • Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem): koszt dostawy podany jest każdorazowo podczas składania zamówienia i zależy od ilości i ceny zamawianego towaru. Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja Zamówienia następuje po jego przyjęciu.
 5. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu (paragon, faktura) i doręcza go Klientowi, o ile przepisy obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy stosownie do art. 491 §1 kodeksu cywilnego (z 2018 r. Dz. U. poz. 1025 ze zmianami) Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

Dostawa.

 1. Produkt jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem kuriera powinna zostać dostarczona w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sprzedawca informuje, że:
  • z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru; przy sprzedaży na rzecz Konsumenta (podmiotu nieprofesjonalnego) niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi; za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  • przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba, że szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki albo zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika albo ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika albo szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie miedzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Dodatkowe informacje dla Konsumenta.

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas jej realizacji, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolity: z 2017 r. Dz. U. poz. 2070 ze zmianami).

Rozdział 6. Odpowiedzialność.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (z 2018 r. Dz. u. poz. 1025 ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (z 2017 r. Dz. u. poz. 683 ze zmianami) z uwzględnieniem następujących zasad:
  • Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową, w szczególności wówczas, gdy: Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, lub Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, lub Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia, lub Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym,
  • Towar ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za jego istnienie.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem lat 2 od dnia wydania Towaru Konsumentowi, a jeżeli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.
 6. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi obejmują:
  • żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolna od wad albo wadę usunie,
  • Konsument może zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę; przy ocenie nadmierności kosztów uwzględni się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została mu wydana.

Rozdział 7. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 183. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego (kliknij, aby pobrać), ale nie stanowi to warunku rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia, ze przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozparzenia reklamacji Konsumenta.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni , uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Istniej możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  • możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=PL
  • możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sadem powszechnym lub innymi organami.

Rozdział 8. Odstąpienie od umowy.

 1. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (z 2018 r. Dz. U. poz. 1025 ze zmianami).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, jak:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od Umowy,
  • w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi za wybrany Towar (bez kosztów wysyłki) dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

Rozdział 9. Własność intelektualna.

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym dostępny jest Sklep, a także zawartość strony internetowej www.smartwash.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.smartwash.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów miedzy Sprzedawca a Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy, a dla rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla konsumenta (art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
0